Pomagamy polskim dzieciom na Wschodzie
Nasz adres: 20-611 Lublin ul. Kazimierza Wielkiego 9/60
telefon: 81 525 71 60, telefon komórkowy: +48 502 023 304
e-mail: fundgon@gmail.com
Konto bankowe: PKO SA O/Lublin nr 96 1240 5497 1111 0000 5005 2437
    Organizacja
       Pożytku
     Publicznego
KRS 0000103209
Copyright C 2018 by Józef Adamski  .  All Rights reserved  .  E-Mail: fundgon@gmail.com     
Fundacja powstała w 1989 r. z inicjatywy Józefa Adamskiego, pracownika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, po 10-letnich nieoficjalnych wysiłkach w organizowaniu i przekazywaniu pomocy oświacie polskiej na Wileńszczyźnie.

Powołanie Fundacji po tych doświadczeniach i rozpoznaniu było niezbędne dla utworzenia trwałej struktury ukierunkowanej na pracę pozytywistyczną u podstaw odrodzenia i wzmacniania tożsamości narodowej młodych Polaków na Wschodzie, oderwanych od Macierzy przez kilka pokoleń.

Wysiłkom tym sprzyjał okres pierestrojki w Związku Sowieckim oraz niemal powszechny zapał w Społeczeństwie Polskim do organizowania pomocy Rodakom na Wschodzie. Taki stan rzeczy wpłynął bardzo korzystnie na szybki rozwój fundacyjnej działalności edytorskiej w zakresie nowych podręczników, pomocy oświatowych, organizowanych imprez, występów, kolonii, warsztatów itp. Równolegle z nowymi projektami wzrastała społeczna ofiarność Społeczeństwa Polskiego i Polonii Zachodniej oraz aktywność poprzez powszechny udział w realizowanych projektach - i to bez dotacji państwowych!

Dokonania fundacyjne w latach 1979-2012 prezentuje dział "O Fundacji"