Pomagamy polskim dzieciom na Wschodzie
Nasz adres: 20-611 Lublin ul. Kazimierza Wielkiego 9/60
telefon: 81 525 71 60, telefon komórkowy: +48 502 023 304
e-mail: fundgon@gmail.com
Konto bankowe: PKO SA O/Lublin nr 96 1240 5497 1111 0000 5005 2437
    Organizacja
       Pożytku
     Publicznego
KRS 0000103209
Copyright C 2018 by Józef Adamski  .  All Rights reserved  .  E-Mail: fundgon@gmail.com     
CELE STATUTOWE FUNDACJI:

"Niesienie pomocy szkołom polskim i placówkom kulturalno-oświatowym
znajdującym się na terytoriach zamieszkałych przez Polaków i Polonię za
granicą wschodnią RP."

Zasady, formy i zakres działalności - przedmiot nieodpłatnej działalności:
. Wydawanie i kolportaż książek i podręczników dla oświaty polskiej na
Wschodzie;
. Wydawanie czasopism dla Polaków na Wschodzie - kwartalniki: "ROTA" i
'ECHA POLESIA';
. Realizacja nagrań dla potrzeb kulturalno-oświatowych;
. Pozostała działalność w zakresie pomocy szkolnych: świadectwa,
kalendarze, ćwiczenia, plansze poglądowe, godła-naklejki, afisze,
reklamówki, sztandary szkolne itp.;
. Pomoc szkołom podstawowym i średnim oraz społecznym na Wschodzie
poprzez dostawy podręczników, pomocy szkolnych, sprzętu audio-
wizualnego i elektronicznego;
. Pomoc w rozbudowie i remontach lokali ze szczególnym uwzględnieniem
polskich szkół społecznych;
. Pomoc materialna dla nauczycieli pracujących społecznie tj. bez
wynagrodzenia;
. Organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci, wycieczek poznawczych,
wymiany międzyszkolnej, koncertów, festiwali, wystaw, sesji naukowych itd.